PRIVACYBELEID

Als boekhoudkantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij je het volgende mee.

Het kantoor verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens dat het ontvangt van de cliënt over de cliënt zelf, zijn gezinsleden, zijn personeel, zijn medewerkers, zijn aangestelden en zijn zakelijke relaties (leveranciers of klanten van de cliënt) en over elke andere nuttige contactpersoon. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door het kantoor in overeenstemming met de Belgische wetgeving over gegevensbescherming en de bepalingen van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing sinds 25 mei 2018 (hierna ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en het actualiseren van de persoonsgegevens die hij het kantoor verstrekt en verbindt er zich toe om de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen aan wie hij de persoonsgegevens heeft verstrekt. Hij is ook verantwoordelijk voor alle mogelijke persoonsgegevens die hij van zijn klanten, zijn personeel, zijn medewerkers en zijn aangestelden zou kunnen ontvangen.

De cliënt erkent dat hij kennis genomen heeft van de informatie hieronder en machtigt het kantoor om de persoonsgegevens te verwerken die hij verstrekt in het kader van de door het kantoor geleverde diensten, en dit in overeenstemming met de bepalingen die opgenomen zijn in deze privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Deze website wordt beheerd door Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit met maatschappelijke zetel te Torenplein 11, 2520 Oelegem. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan je terecht op het e-mailadres boekhouding@zakenkantoorvanhooff.be  

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te Lindberg 6, 2520 Oelegem met als ondernemingsnummer 0859.737.724.

Het adres van onze website is: https://www.boekhoudingvanhooff.be/

Welke persoonlijke data we verzamelen

Contactformulieren

Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit:

 • Identificatiegegevens (contactformulier)

Voor welke doeleinden uw gegevens gebruikt worden

Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit verzamelt persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

 • Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor jou, het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketingdoeleinden

Bij een bezoek aan de website van Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit. Deze persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Welke cookies worden er gebruikt?

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden.

3. Performantie cookies
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

4. Third party cookies
De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties.

Cookies weigeren

Je kan je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Je kan daarnaast aangeven of je al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

 

Hoe je dit doet voor de meest gebruikte browsers:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, terzake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage / rectificatie / wissen van jouw persoonsgegevens

Bij bewijs van jouw identiteit als Gebruiker, beschikt je over een recht om van Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit  je gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien je jouw recht op inzage wenst te gebruiken, zal Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar boekhouding@zakenkantoorvanhooff.be .

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Je kan jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit.  Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van / bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

De Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

De Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien de Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar boekhouding@zakenkantoorvanhooff.be .

Recht op gegevens­overdraagbaarheid

De Gebruiker heeft het recht om de aan Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Recht op het intrekken van mijn toestemming / recht om klacht in te dienen

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien de Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar boekhouding@zakenkantoorvanhooff.be .

Hoe lang we uw data bewaren

Voor gebruikers die het contactformulier op onze website indienen, bewaren we ook persoonlijke informatie teneinde hun vraag op te volgen en contact op te nemen. Alle gebruikers kunnen vragen hun persoonlijke informatie te wijzigen of verwijderen op ieder moment. Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.